Informace pro podání přihlášek do školní družiny pro školní rok 2020/20201

Vyplněné zápisní lístky do školní družiny na nový školní rok 2020/2021 doručte nejpozději do 5. června 2020 do základní školy. (Vhoďte do poštovní schránky, pošlete poštou, osobně doručte v úředních hodinách.)

O přijetí nebo nepřijetí žáka rozhoduje ředitel ZŠ podle Kritérií o přijímání žáků do školní družiny.

Zákonní zástupci žáků budou o rozhodnutí informováni písemně do
30. 6. 2020.