Zápis do 1. ročníku 2020

Zápis do 1. roč. ZŠ proběhne bez osobní účasti dětí od 1. 4. 2020 do 9. 4. 2020

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy rs8mb7a
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou na Loděnice 134, 67175 – podání žádosti do 9. 4. 2020
 4. osobní podání – 1. 4. 2020 od 9:30 do 12:00 nebo 2. 4. 2020 od 15:00 do 16:00.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádosti o odklad podávejte v době zápisu (1. – 9. dubna 2020) – můžete souběžně s žádostí o přijetí.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Obvykle je nutné doložit doložit zmiňované dokumenty k žádosti do 30. dubna (30. 4. 2020). S ohledem na vývoj situace, kdy byla pozastavena veškerá přímá práce s klienty v poradenských zařízeních, vydalo MŠMT prohlášení, kterým umožňuje zákonným zástupcům doložit výše uvedené až do 31. 8. 2020. Poradny přislíbily, že jakmile pominou mimořádná opatření, budou se snažit přednostně zrealizovat potřebná odkladová vyšetření a dodat rodičům podklady k žádosti o odklad školní docházky co nejdříve.