Zápis do MŠ 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy IDDS: rs8mb7a
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, a to pouze v úředních hodinách (Po a St 9:00-12:00)

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Očkování lze doložit:

  1. potvrzením od ošetřujícího lékaře (spodní část žádosti)
  2. čestným prohlášením zákonného zástupce a současně kopíí očkovacího průkazu dítěte