Ředitel Základní školy a Mateřské školy, Loděnice, příspěvkové organizace vyhlašuje dodatečné kolo voleb do školské rady při ZŠ Loděnice. Volby proběhnou 22. 9. 2021 prostřednictvím Edookitu – vzdáleným přístupem. O průběhu voleb budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím Edookitu.

Žádáme kandidáty na členy školské rady, aby vyjádřili souhlas s kandidaturou (jednou z možností) do 19. 9. 2021:

  • datovou schránkou – rs8mb7a
  • emailem – kandidat@zslodenice.cz
  • poštou – ZŠ a MŠ Loděnice, Loděnice 134, 671 75
  • osobně – na ředitelství ZŠ (možno použít poštovní schránku)

Kandidát uvede jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt, jméno dítěte v ZŠ, ročník, do kterého dítě chodí, vyjádření souhlasu, datum a podpis.

(např.: František Vopršálek, Moskevská 4, Brno-Bohunice, 60200, tel. 603654789, Anna Vopršálková – 2. ročník. Souhlasím s kandidaturou na člena školské rady pro období 2021-2024. 10. 6. 2021 —podpis—)

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zákonní zástupci žáků budou o kandidátech informováni prostřednictvím Edookitu.