Naše škola se nachází v obci Loděnice asi 30 km od Brna. Navštěvují ji děti z Loděnic, Šumic, Jezeřan-Maršovic, Malešovic a Odrovic. V případě volné kapacity jsou přijímány i děti z blízkého okolí.
V naší škole je kladen důraz na vzdělání a výchovu dětí v přirozeném, bezpečném a pozitivním prostředí. V současné době má škola zhruba 190 žáků s deseti kmenovými třídami. Z prostorových důvodů slouží kmenové třídy zároveň i jako odborné učebny a jsou dobře vybaveny moderními technologiemi pro výuku.
Škola podporuje výukové a projektové programy, exkurze, výuku plavání, terénní výuku, školní a poznávací výlety, adaptační a lyžařské kurzy, divadelní i hudební představení aj. Naší předností je výuka dopravní výchovy a finanční gramotnosti.
V odpoledních hodinách nabízíme žákům školní družinu se dvěma odděleními. Děti využívají během školního roku školní tělocvičnu a sportoviště, školní dvůr i okolí školy. Družina je vybavena pomůckami pro kreativní tvoření a využívání volného času.
Při škole fungují zájmové kroužky, které mohou děti navštěvovat i v rámci školní družiny.
Ve škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu Škola zdravého stylu. Usilujeme o to, aby žáci v průběhu školní docházky získali kvalitní základy všeobecného vzdělání.
Děti mohou využívat školní jídelnu. Je umístěna v suterénu budovy. Z kapacitních důvodů se vaří pouze jedno hlavní jídlo.
Součástí školy je i mateřská škola s kapacitou 24 dětí. Školka se nachází na odloučeném pracovišti. Jedná se o běžnou mateřskou školu rodinného typu, jejímž nezanedbatelným posláním je zajistit plynulý přechod dětí na základní školu v rámci jednoho subjektu.