OP JAK – operační program Jan Amos Komenský

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.

V naší škole využívá operační program pro ZŠ, MŠ a ŠD.

Zaměřili jsme se na tyto programy:

  1. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání – cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  • Inovativní vzdělávání žáků – cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ – cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Za tímto účelem mateřská škola zorganizuje setkání, přičemž vybírá z těchto variant:

a) odborně zaměřená tematická setkávání rodičů

Setkávání je realizováno vždy za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

b) komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností

Setkání je realizováno vždy za pomoci externího odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ – cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

• projektová výuka (ve škole/mimo školu);

• tandemová výuka;

• vzdělávání s využitím nových technologií;

• zážitková pedagogika;

• propojování formálního a neformálního vzdělávání;

• aktivizující metody.

  • Školní asistent MŠ – cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.