Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje poskytování poradenských služeb v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních  a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace (viz Minimální preventivní program),
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Organizační struktura ŠPP a hlavní činnosti pracovníků ŠPP:

vedoucí ŠPP – výchovný poradce: Mgr. Eva Machálková – ve funkci do 8. 1. 2023 včetně

•             koordinace poradenských služeb ve škole

•             řešení problémů spojených se školní docházkou

•             řešení problémů spojených se školním neprospěchem

•             pomoc při řešení výchovných i výukových problémů žáků

•             metodická pomoc s vyplňováním potřebných dokumentů

•             organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

•             organizace péče o mimořádně nadané žáky

•             organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

•             individuální pomoc žákům při řešení problémů

•             práce s třídními kolektivy

•             pedagogická intervence v rámci hodin matematiky na 2. stupni

•             spolupráce s mateřskou školou

•             prezentace ŠPP na webových stránkách školy a v EŽK

•             vyhodnocování činností ŠPP

Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v  Plánu práce ŠPP a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poradenských službách.

školní metodik prevence: Mgr. Nikola Vykydalová

•             pomoc při výběru střední školy a volbě povolání

•             individuální pomoc žákům při řešení problémů

•             práce s třídními kolektivy

•             prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

•             organizace volnočasových aktivit pro žáky

•             pedagogická intervence v rámci hodin českého jazyka na 2. stupni

Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu, který je přílohou Plánu práce ŠPP a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poradenských službách.

Hlavní cíle ŠPP:

•             zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům

•             práce se všemi subjekty školy i  s dětmi, které nemají problémy a vytváření široké základny preventivní činnosti

•             řešení problémů spojených se školní docházkou (vysoká omluvená absence)

•             posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

•             posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

•             prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Aktivity ŠPP:

      Oblast prevence:

 • „Start do školy“ – adaptace na školní prostředí – práce s dětmi předškolního věku, docvičení potřebných dovedností, řešení problematiky předčasného nebo pozdního zaškolení dětí (učitelé 1. stupně)
 • prvotní pedagogická diagnostika případných percepčních oslabení (učitelé MŠ)
 • návazné docvičování percepčních oslabení v průběhu 1. třídy (učitelé 1. stupně)
 • pokud žák pracuje v rámci individualizace výuky či podle plánu pedagogické podpory (PLPP) a jeho obtíže se i přesto prohlubují – možnost odeslání do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) ke komplexnímu vyšetření (VP + TU)
 • kroužky pro žáky s poruchami učení (učitelé 1 i 2. stupně)
 • funkční systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (VP)
 • věnování zvýšené pozornosti žákům, kteří přestupují z jiné školy – vyrovnání rozdílů školních vzdělávacích programů (ŠVP)
 • sledování žáků, u nichž došlo k výraznému zhoršení prospěchu v průběhu školního roku (TU, vyučující daného předmětu, VP)
 • konzultace pro neprospívající žáky (příslušný vyučující)
 • sledování a řešení zvýšené omluvené absence – podpora a pomoc dlouhodobě nemocným žákům – IVP (VP + TU)
 • diagnostika klimatu školy i klimatu jednotlivých tříd, podpora fungování třídních kolektivů, třídnické hodiny (VP, MP, TU)
 • adaptační pobyty pro žáky vybraných tříd (TU)
 • sledování začlenění nových žáků, sledování postavení žáků s SVP včetně nadaných žáků (VP + TU)
 • Minimální preventivní program školy (MP) – příloha programu ŠPP
 • podpora zapojení žáků do řešení problémů ve škole, plánování školních aktivit (TU)
 • jasně nastavená pravidla pro hodnocení chování žáků ve škole a jejich dodržování (školní řád, vnitřní předpisy)

  Oblast intervence 

 • zajištění vyšetření žáků v PPP (VP)
 • práce s doporučením školního poradenského zařízení (VP+TU)
 • tvorba a realizace individuálních vzdělávacích programů (VP+TU)
 • aktivity vyplývající z IVP – předměty speciálně pedagogické péče (speciální pedagog, školní psycholog), pedagogická intervence mimo vyučování (učitelé jednotlivých předmětů)
 • zajištění péče o nadané a mimořádně nadané žáky (také nově ve sportovní, umělecké či manuální dovednosti) (VP + příslušní vyučující)
 • řešení neprospěchu podle jasných pravidel dříve než na konci pololetí (VP + přísl. vyuč.)
 • možnost pedagogické intervence – podpora přípravy žáků na výuku na základě doporučení ŠPZ (vyučující žáka) (vybraní vyučující Čj, M)
 • podpora spolupráce s učiteli – DVPP, metodická sdružení, třídnické hodiny
 • podpora spolupráce s rodiči – individuální pohovory, třídní schůzky, účast na školních akcích
 • realizace intervenčních programů (MP)
 • propagace preventivních aktivit – webové stránky školy, Facebook (VP)
 • komunikace s dalšími organizacemi (VP)

  Kariérní poradenství

 • organizační podávání přihlášek na střední školy (VP)
 • veletrh středních škol (VP)
 • návštěva úřadu práce (MP)
 • pomoc žákům se správnou volbou střední školy i budoucí profese (předmět Pracovní činnosti – Volba povolání)(MP, VP, TU)
 • dostatečná informovanost o problematice – webové stránky školy, informační leták, vzor zápisového lístku (VP)   
 • v případě zájmu rodičů poskytnutí individuální konzultace k problematice (VP)