Potřebujete Vy nebo Vaše dítě jakkoliv pomoci?


Obraťte se na členy našeho Školního poradenského pracoviště.


Tým ŠPP je zde pro Vás!

Hlavní cíle:

 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • práce na mezilidských vztazích nejen mezi žáky, ale i mezi dospělými a žáky a dospělými navzájem
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • vytváření a objednávání preventivních programů rizikových forem chování
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • dlouhodobá péče o nadané žáky a tvorba systému péče o ně
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství, informační a poradenská podpora k vhodné volbě budoucího povolání
 • poskytování informací rodičům budoucích prvňáčků a rodičům všech žáků školy v oblasti spolupráce dítěte a rodičů, rodičů a školy
 • spolupráce s ostatními školskými a poradenskými zařízeními