Kompetence Školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové Školské rady

Mgr. Radek Galáš (člen školské rady za zřizovatele)

Petr Cymbál (člen školské rady za zřizovatele)

Ing. Tomáš Pilař (člen školské rady za zřizovatele)

Mgr. Michal Hubáček – předseda školské rady (člen školské rady za zákonné zástupce)

Bc. Ivo Vystrčil – místopředseda (člen školské rady za zákonné zástupce)

Jaroslava Fuksová (člen školské rady za zákonné zástupce)

Mgr. Svatava Hájková (člen školské rady za pedagogické pracovníky)

Mgr. Nikola Vykydalová (člen školské rady za pedagogické pracovníky)

Mgr. Vojtěch Kašpárek (člen školské rady za pedagogické pracovníky)

Kontakt

Mgr. Michal Hubáček – předseda

E-mail: skolska.rada@zslodenice.cz