Zápis do 1. roč. ZŠ proběhne s osobní účastí dětí 5. 4. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin.

Žádosti o přijetí lze podat i bez účasti dítěte v termínu od 5. 4. 2022 do 19. 4. 2022.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobní podání – 5. 4. 2022 od 15:00 do 17:00
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),
 3. poštou na Loděnice 134, 67175 – podání žádosti do 19. 4. 2022
 4. do datové schránky školy rs8mb7a

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádosti o odklad podávejte v době zápisu (5. – 19. dubna 2022) – můžete souběžně s žádostí o přijetí.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Je nutné doložit zmiňované dokumenty k žádosti o přestup do 30. dubna 2022.