Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne 11. 5. 2022 od 9:30 do 11:30, a to za přítomnosti dětí a zákonných zástupců – den otevřených dveří.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy IDDS: rs8mb7a – do 11. 5. 2022 do 16:30
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – do 11. 5. 2022 do 16:30
  3. poštou – do 11. 5. 2022 do 16:30
  4. osobní podání – pouze 11. 5. 2022 od 9:30 do 16:30 a pouze do rukou vedoucí učitelky MŠ paní Lucie Peškové.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Očkování lze doložit:

  1. potvrzením od ošetřujícího lékaře (spodní část žádosti)