1. Úvod

Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a § 18 písm. c zákona č. 379/2005 Sb., který do prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, intoleranci atd.

Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti mladého člověka schopného zodpovědně přistupovat ke každodenním problémům. 

          Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), problematice spojené s užíváním alkoholu, velice aktuální je problém kouření, ale i všechny formy šikany. Je zapotřebí naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.

 Charakteristika školy

          Škola se nachází v obci Loděnice v okrese Brno – venkov. Je spádovou školou pro několik okolních obcí, z nichž někteří žáci přicházejí již od prvního ročníku a někteří až po absolvování prvního stupně na málotřídních školách ve svých obcích. Naše škola má jednu budovu, vlastní školní jídelnu, dílnu, tělocvičnu a 2 počítačové učebny, součástí školy je mateřská škola.

          Škola má 10 tříd, ve kterých je vzděláváno celkem 192 žáků.

          Počet žáků v jednotlivých třídách:

1. stupeň         I. třída                                            23 žáků                                                     

                         II. třída                                            25 žáků                

                        III. třída                                            19 žáků

                        IV. třída                                          18 žáků  

                         V. třída                                         11 žáků                

2. stupeň      VI. třída                                          28 žáků

                       VII. třída                                    23 žáků

                      VIII. třída                                    15 žáků

                         IX. A                                       16 žáků

                          IX. B                                         14 žáků

Pedagogický sbor tvoří 11 učitelek, 2 učitele, 2 vychovatelky ŠD a 2 učitelky mateřské školy.

V letošním roce navazujeme na Minimální preventivní program z let minulých, kde byla stanovena řada dlouhodobých cílů, zaměřených na prevenci rizikového chování, v jejichž plnění je třeba dále pokračovat. Preventivní témata budou nadále součástí klasické výuky i třídnických hodin. V letošním školním roce budeme opět zvát externí odborníky do naší školy, také jsme zapojeni do projektu Digitální výchovy, který proběhne v prvním pololetí. Pokud bude třeba, budeme fungovat i v on-line připojení prostřednictvím Teamsů.

 2. Dlouhodobé cíle preventivního programu

 • stanovit si správný žebříček hodnot
 • učit se řešit různé problémy
 • informovat žáky o účincích návykových látek
 • předcházet onemocnění HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných chorob
 •  mít zdravé sebevědomí
 •  umět čelit tlaku vrstevníků
 • umět říci „ne“
 • naučit se rozlišovat dobré a špatné
 • zkvalitnit sociální komunikaci
 • schopnost zařadit se a obstát v kolektivu
 • zlepšovat mezilidské vztahy
 • umět se sebeovládat
 • umět si vážit sebe samého
 • znát zásady slušného chování
 • dokázat měnit špatné postoje
 • mít správný režim dne
 • umět správně trávit volný čas
 • znát centra pomoci
 • zapojit žáky do školních a mimoškolních aktivit
 • znát svá práva a povinnosti

       Krátkodobé cíle preventivního programu

 • pomoc žákům v těžkých situacích (problémy s on-line učením, problémy v rodině, strach z nemoci, obava z toho, co bude dál)
 • komunikace s žáky o aktuálním dění na Ukrajině
 • neustále podporovat žáky ve vzájemné spolupráci
 • dobrá komunikace se žáky, kolegy a rodiči
 • dobrá informovanost rodičů o prevenci na škole a poradenské činnosti
 • dobrá dostupnost žáků k potřebným informacím
 • realizace besed pořádaných jinými organizacemi
 • realizace programů a besed pořádaných ŠMP nebo jinými učiteli
 • účast na soutěžích podporujících prevenci rizikového chování (pokud taková účast bude možná)
 • organizace zájmových útvarů na škole (letos s pomocí Domečku Pohořelice)
 • pořádání mimoškolních akcí
 • realizace školních výletů
 • včasné a správné řešení vzniklých problémů v prostorách školy

Cílem MPP je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a tím dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Dále motivace žáků k zásadám zdravého životního stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky – jejich pozitivní i negativní stránka), ta je možná jen v případě spolupráce s rodiči.

Škola poskytne žákům základní nezkreslené informace o zakázaných, ale volně dostupných návykových látkách, škodlivosti kouření na jejich mladý a nevyvinutý organismus, riziku zneužívání drog, drogové prevenci v souvislosti s AIDS a o alkoholismu.

             Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.

Program sleduje obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže, na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování.

            Naše škola je označována jako bezproblémová. V minulých letech se objevilo minimum případů rizikového chování žáků. Většinou šlo o pokusy šikany v počátečním stádiu, počáteční šikana v kyberprostoru.

 Podle vlastního zjištění se objevují žáci, kteří užívají tabákové výrobky. Kouření i mladších žáků je velkým problémem, na který se každoročně zaměřujeme. Pravidelně seznamujeme žáky s nebezpečím návykových látek a s nástrahami kyberšikany. Kyberšikana je v současné situaci velmi důležité téma. Jakmile se dozvíme o nějakém náznaku nebo začátku kyberšikany, okamžitě vše řešíme. Za důležité pokládáme učit žáky poskytování první pomoci. Po mimořádných událostech ve Žďáru nad Sázavou poučujeme žáky o bezpečném chování a jednání s cizími lidmi. Problematika rizikového chování je zařazena do výuky i do školních i mimoškolních akcí (kroužky, besedy, promítání dokumentů, přednášky, projekty výlety atd.). Nezapomínáme na sledování klima jednotlivých tříd. Opět se budeme s žáky připravovat na soutěže týkající se prevence rizikového chování, pokud takovou nabídku dostaneme. Součástí našeho programu je i účast pedagogů na odborných školeních a vzdělávacích programech.

  3. Realizace Minimálně preventivního programu

K  minimálnímu preventivnímu programu (MŠ Loděnice)

Charakteristika školy

                Ve školním roce 2022/23 navštěvuje (nebo bude) MŠ celkem 23 dětí ve věku 3 – 6 let.

              Pedagogické pracovnice  – 2 učitelky.

    Preventivní činnost  – programy

        Oblasti vzdělávání v mateřské škole:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

        Tematické okruhy:

 • Věci
 • Příroda
 • Události
 • Prostředí
 • Rodina

Pro  naplnění cílů se v mateřské škole zaměříme na:

 • dodržování zásad pravidel slušného chování /piktogramů/ – posilování prosociální chování
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvoj komunikativních dovedností, vnímání, porozumění poslechu
 • posilování přirozených poznávacích cílů, zvídavosti, radosti z objevování
 • vytváření základu pro práci s informacemi
 • rozvoj kulturně – estetických dovedností
 • vytváření základu estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění
 • schopnost řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situace
 • vytváření vztahu k místu, kde dítě žije
 • rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů
 • pochopení, že lidé mohou prostředí chránit a zlepšovat
 • rozvoj estetického vnímání, cítění, prožívání
 • utváření zdravých životních návyků a postojů
 • vytváření a ochranu zdravého životního prostředí, u dětí k vytváření povědomí o tom, že člověk patří do okolí a je za ně zodpovědný

Preventivní činnost ve výuce na I. stupni

Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a tělesné výchově. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování. Jednotlivá témata budou vyučující s žáky plnit průběžně během školního roku.

Preventivní programy jako součást výuky

   Prvouka (I. – III. roč.)

 • zdravá výživa
 • zdravý životní styl
 • škodlivost návykových látek
 • jak se chovat v situacích ohrožujících zdraví nebo život
 • chování při mimořádných situacích

   Přírodověda (IV. – V. roč.)

 • prevence návykových látek
 • zdravá výživa
 • zdravé životní prostředí
 • zdravý životní styl

   Tělesná výchova (I. – V. roč.)

 • zdravotní cvičení
 • význam pohybu pro zdraví člověka
 • správné držení těla
 • poskytnutí první pomoci

   Výchovný plán třídního učitele (I. – V. roč.)

 • upevňování dobrých vztahů mezi žáky, mezi žáky a učitelkou
 • význam zdravého stravování, pitný režim
 • pohybové chvilky, otužování, dechová cvičení
 • bezpečné chování doma, venku, ve škole
 • návykové látky
 • prevence záškoláctví
 • prevence úrazu a nemocí

  K naplnění tohoto cíle se zaměříme u dětí na:

  – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání  

– posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku

– vytváření pozitivního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty

– formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot apod.

Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí, musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny i působení vrstevníků.

Preventivní činnost ve výuce na II. stupni

Preventivním tématům na II. stupni bude věnována systematická pozornost především v následujících předmětech: rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis a tělesná výchova.

          Žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku se vzdělávají podle nového školního vzdělávacího programu „Škola zdravého stylu“v 2, vydán 1. 9. 2013. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové práce, dramatické výchovy atd.

Preventivní programy jako součást výuky II. stupně

               6. až 9. ročník – Občanská výchova a Rodinná výchova, Přírodopis, Tělesná výchova

        Rodinná výchova (VI. – VII. roč.)

 • sebeúcta
 • bezpečí v rodině
 • komunikace
 • sociální vztahy
 • životní hodnoty
 • nebezpečí návykových látek
 • zdravý životní styl
 • zdravá výživa
 • sexuální výchova
 • dopravní výchova
 • prevence civilizačních chorob
 • první pomoc
 • ochrana člověka za mimořádných událostí

       Přírodopis (VIII. roč.)

 • zdraví
 • prevence úrazů
 • sexualita
 • pohlavní nemoci

      Občanská výchova (VII. – IX. roč.)

 • domov
 • rodina
 • práva a povinnosti
 • mezilidské vztahy
 • otázka rasismu
 • komunikace
 • životní hodnoty a cíle
 • majetková nerovnost
 • problémy náboženství
 • osobní bezpečí
 • šikana
 • týrání a zneužívání dětí
 • diskriminace

       Tělesná výchova (VI. – IX. roč.)

 • zdravotní cvičení
 • význam pohybu pro zdraví člověka

        Třídnické hodiny

 • rasismus
 • volný čas
 • kouření a jiné návykové látky
 • spolupráce mezi žáky
 • vztahy ve třídě
 • kde hledat pomoc
 • osobní problémy
 • spolupráce mezi žáky
 • zdravý životní styl
 • bezpečnost na silnici
 • chování na veřejných místech
 • dobré klima třídy

Témata MPP v rámci ostatních předmětů:

Český jazyk – pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů,

                       mezilidské vztahy

Dějepis – pozitivní vzory osobností, zákony a lidé, rasismus, holocaust, nacionalismus

Zeměpis – výskyt a pěstování drog, lidské rasy, ohniska národnostních konfliktů, globální problémy lidstva

Chemie – vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka

 

 

Oblast prevence

Významné místo v oblasti prevence budou představovat aktivity organizované v době mimo vyučování:

 – zájmové útvary a kroužky, školní družina, akce pořádané školou v době mimo vyučování, výlety a exkurze

– zapojení do celostátně vyhlašovaných soutěží

–  práce na školních projektech

– práce na mimoškolních projektech

– osvětová činnost

– organizace besed

– spolupráce s jinými subjekty (přednášky na problémová témata)

Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu:

 A. Ochrana životního prostředí

– rozvíjení ekologického myšlení žáků

 B. Sociální dovednosti

– vytváření a rozvíjení schopností komunikace a týmové práce

 C. Právní vědomí a morální hodnoty

– formování postojů našich žáků, uvědomování si svých práv i povinností

 D. Sociálně patologické jevy

– vytváření povědomí žáků o nebezpečí drogových závislostí, alkoholismu, kouření, rizikového sexuálního chování, patologického hráčství, projevů xenofobie a rasismu, problematice šikany a násilí

 E. Volnočasové aktivity

– rozvíjení talentu a zájmů u žáků (zájmové kroužky), zapojování dětí do soutěží

4. Realizace programu v jednotlivých oblastech

4.1. Ochrana životního prostředí

 • seznámení s problematikou ochrany životního prostředí prostřednictvím učebních plánů řady předmětů
 • péče o nejbližší okolí školy, školní zahradu a školní pozemek
 • třídění odpadu
 • práce školního ekotýmu

4.2. Sociální dovednosti

 • akce žáků v průběhu školního roku:
  • Vítání prvňáčků
  • Uspávání zahrady v MŠ
  • Mikulášská besídka pro MŠ
  • Mikulášský jarmark (výpomoc obci)
  • Zpívání u stromečku
  • Karneval
  • Vynášení Morany v MŠ
  • Den matek
  • Děti dětem – ekologický den pro okolní MŠ
  • Noc zajímavých příběhů (ZŠ)
  • Zahradní slavnost v MŠ
  • Akademie – slavnostní ukončení školního roku ZŠ
  • zlepšení vztahů mezi žáky

4.3. Právní vědomí a morální hodnoty

 • dodržování vnitřního řádu školy, který přesně formuluje práva a povinnosti žáků
 •  prosazovat nápady a přání žáků
 • získávání a upevňování zásad společenského chování

4.4. Sociálně nezdravé jevy

 • seznámení se s danou problematikou bude součástí učebních plánů řady předmětů
 • rozmluva o problematice s třídními učiteli
 • průzkum o šikaně ve třídách a ve škole
 • rozmluva o vandalismu, nešetrném zacházení se školním majetkem a nevhodném chování žáků po odchodu ze školy
 • záškoláctví jako nežádoucí jev

4.5. Volnočasové aktivity

Kroužky –

 • Doučování v českém jazyce i v matematice (1. i 2. stupeň)
 • Doučování v anglickém jazyce (2.stupeň)
 • Hrátky s angličtinou (1. stupeň)
 • Kytara (1. stupeň)
 • Příprava na přijímací zkoušky (9. ročník)
 • Dopravní kroužek           

Další aktivity 

schránka důvěry

informační nástěnka

e-mailová adresa ŠMP

informování rodičů:  

 • třídní schůzky
 • internetové stránky školy a facebook školy

exkurze:

 • návštěva knihoven (MŠ i ZŠ)
 • vlastivědný výlet (1. – 5. roč.)
 • vlastivědný výlet (6. – 9. roč.)
 • návštěva muzeí (2. stupeň)
 • návštěva úřadu práce (9. roč.)
 • návštěva divadelních představení (MŠ + 1. stupeň, 2. stupeň)
 • návštěva Vida centra (MŠ i 1. stupeň)
 • návštěva Planetária Brno (MŠ i 1. stupeň)
 • Dopravní hřiště Pohořelice (MŠ i 1. stupeň)

soutěže a olympiády –

 • Rubikova kostka (ZŠ Loděnice)
 • Výtvarná soutěž (MŠ)
 • Zeměpisná olympiáda
 • Biologická olympiáda
 • Logická olympiáda
 • Dějepisná olympiáda
 • Pythagoriáda
 • Přírodovědný klokan
 • Mladý chemik
 • Olympiáda v anglickém jazyce
 • Hry bez hranic (1. Stupeň Pohořelice)
 • Turnaj v přehazované
 • Turnaj v dámě
 • Turnaj ve stolním tenise
 • Soutěž mladých cyklistů
 • Soutěž Bej si bacha v kybersvětě  (2. stupeň Pohořelice)
 • Recitační soutěž
 • Soutěž ve finanční gramotnosti

sportovní akce

 • Sportovní den (6. – 9. roč.)
 • Mac Donald´s cap (1. stupeň)

               preventivní programy  – některé programy budou hrazeny z rozpočtu města Pohořelice

 • Projekt Digitální výchova (7. a 9. ročník) Replug me
 • Beseda s rodiči na téma digitální prostředí dětí – Replug me
 • Projekt Jeden svět na školách (dokumentární filmy) 2. stupeň
 • Beseda s Policií Pohořelice (bezpečná cesta do školy a domů, kyberšikana – sociální sítě, trestná činnost dětí, vandalismus)
 • Seminář o první pomoci
 • preventivní programy Poradenské centrum Brno (témata budou upřesněna v průběhu roku)
 • preventivní programy Podané ruce (témata budou upřesněna v průběhu roku)
 • zhlédnutí filmu s besedou na aktuální téma (2. stupeň)

4.6. Prevence rizikového chování a opatření přijatá na potírání těchto jevů

Největší důraz bude v letošním školním roce kladen na realizaci všech programů souvisejících s problematikou rizikového chování a nástrahách digitálního světa. Zaměříme se na kyberšikanu, kouření, pití alkoholu, drogovou závislost a vandalismus. Někteří naši žáci absolvují kurz první pomoci. Budeme pokračovat v projektu Jeden svět na školách, budeme v rámci výuky pracovat s dokumentárními filmy, které ukazují různé problémy mladých lidí, a budeme se snažit s žáky hledat možnosti řešení daných situací.

Z tohoto důvodu se zavádí následný postup při odhalení uvedených nežádoucích jevů:

Jak postupovat:

Při kouření ve škole, nebo areálu školy – pedagogický pracovník žákovi zabrání v další konzumaci, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, zejména odkud a od koho má tabákový výrobek a metodik prevence  záznam založí do své agendy. Dále následuje zápis do žákovské knížky a projednání přestupku se zákonným zástupcem žáka, při opakovaném či kombinovaném přestupku splní škola oznamovací povinnost a vyrozumí  orgán sociálně právní ochrany dítěte informováním sociálního odboru a kázeňský postih.

Při požití alkoholu ve škole, nebo areálu školy ( § 12 zákona č.379/2005 Sb.), alkohol je žáku odebrán, aby nemohl pokračovat v další konzumaci. Pedagog zváží momentální stav žáka, zda-li mu nehrozí  nějaké nebezpečí a v případě ohrožení zdraví zavolá lékařskou pomoc. O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, zejména odkud a od koho má alkohol a metodik prevence si tento záznam uloží do své agendy. Zajistí vyzvání zákonného zástupce, aby si přišel osobně své dítě vyzvednout a následné projednání přestupku, kázeňský postih. Při opakovaném či kombinovaném přestupku splní škola oznamovací povinnost a  vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte, pod který obec spadá. Dále se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem.

Při podezření z užití a distribuci drogy se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem tj. všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat, neplatí to v případě, kdy osoba užívá návykové látky v rámci  léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. V rámci zákona se školní zařízení řídí § 89.10 zákona 140/1961 Sb. Pokud se podezření potvrdí, je sepsán stručný záznam s vyjádřením žáka, který si metodik prevence založí do své agendy. Přistoupí se k vyzvání zákonného zástupce k vyzvednutí si svého dítěte. Škola splní oznamovací povinnost a vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte, pod který obec spadá a požádat o pomoc Policii ČR.

Při krádeži a vandalismu pedagogický pracovník sepíše záznam s vyjádřením žáka a výpovědí poškozeného, projednání přestupku se zákonným zástupcem, kázeňský postih a dle závažnosti přizvání Policie ČR a informování orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Dále se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem.

Při záškoláctví – rodič je povinen omluvit nepřítomnost žáka do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve vyučování – písemně v elektronické žákovské knížce (Edookit). Při podezření na záškoláctví je zákonný zástupce vyzván k návštěvě školy, kde je s ním záškoláctví projednáno a je o tomto jednání pořízený zápis. V případě, že nedojde k nápravě, je informován orgán sociálně právní ochrany dítěte. Dále se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem.

Při projevech šikany projednání přestupku se zákonným zástupcem, zajištění svědků, dle závažnosti přizvání k jednání rodiče oběti a agresora, ochrana oběti šikany, postih pro agresora – kázeňský postih, při opakovaném přestupku dle závažnosti přizvání Policie ČR a informování soc. odboru.

             Spolupráce s rodiči

Škola v prevenci rizikového chování nabízí rodičům spolupráci ve formě komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelem školy.

Rodiče budou seznámeni s programem minimální prevence na třídních schůzkách v listopadu a na webových stránkách školy. Žáci budou seznámeni s MPP prostřednictvím třídních učitelů.

5. Metody hodnocení efektivity jednotlivých programů

           Nejčastěji anketní dotazníkovou formou (hodnocení akcí žáky, hodnocení programu účastníky i lektory), osobní kontakt a rozhovory se žáky v rámci výuky.

6. Metody a formy práce, pomůcky

Metody a formy práce: besedy, přednášky, diskuze, rozhovor, soutěže, skupinové práce, samostatné práce, hry, dotazníky, práce s literaturou, projekty

Pomůcky: tisk, literatura, video, počítače, propagační materiály, obrázky

7. Zapojení pedagogických pracovníků do Minimálně preventivního programu

          Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volno-časové aktivity pro žáky, kroužky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci aktuální nabídky seminářů DVPP. Poznatky ze seminářů jsou dále využívány individuálně ve výuce a ostatních aktivitách.

Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem v rámci Školního poradenského pracoviště, třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a s institucemi, zúčastňuje se školení metodiků prevence. Školní metodik prevence má dokončeno studium prevence.

Přílohy

Minimálního preventivního programu

Příloha č. 1: Krizový plán školy

Příloha č. 2: První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem

Příloha č. 3: Krizový scénář pro šikanu

Příloha č. 4: Zjištění domácího násilí

Příloha č. 5: Kontakty