1. Úvod

Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a § 18 písm. c zákona č. 379/2005 Sb., který do prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, intoleranci atd.

Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti mladého člověka schopného zodpovědně přistupovat ke každodenním problémům. 

Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), problematice spojené s užíváním alkoholu, velice aktuální je problém kouření, ale i všechny formy šikany. Je zapotřebí naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.

 Charakteristika školy

Škola se nachází v obci Loděnice v okrese Brno – venkov. Je spádovou školou pro několik okolních obcí, z nichž někteří žáci přicházejí již od prvního ročníku a někteří až po absolvování prvního stupně na málotřídních školách ve svých obcích. Naše škola má jednu budovu, vlastní školní jídelnu, dílnu, tělocvičnu a 2 počítačové učebny, součástí školy je mateřská škola.

Škola má 10 tříd, ve kterých je vzděláváno celkem 180 žáků.

Počet žáků v jednotlivých třídách:

1. stupeň 

I. třída – 24 žáků                                                     

II. třída – 20 žáků                

III. třída – 18 žáků

IV. třída – 9 žáků  

V. třída – 17 žáků       

       

2. stupeň           

VI. třída – 25 žáků

VII. třída – 15 žáků

VIII. A – 17 žáků

VIII. B – 15 žáků

IX. třída – 20 žáků

Pedagogický sbor tvoří 11 učitelek, 2 učitelé, 2 vychovatelky ŠD a 2 učitelky mateřské školy.

V letošním roce navazujeme na Minimální preventivní program z let minulých, kdy byla stanovena řada dlouhodobých cílů, zaměřených na prevenci rizikového chování, v jejichž plnění je třeba dále pokračovat. Díky coronavirové epidemii musíme preventivní témata častěji zařazovat do klasické výuky nebo do třídnických hodin, v letošním školním roce budeme zvát externí odborníky do naší školy, pokud to situace dovolí. Pokud bude třeba, budeme také fungovat v on-line připojení.

 2. Cíle preventivního programu

Dlouhodobé cíle preventivního programu

 • stanovit si správný žebříček hodnot
 • učit se řešit různé problémy
 • informovat žáky o účincích návykových látek
 • předcházet onemocnění HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných chorob
 •  mít zdravé sebevědomí
 •  umět čelit tlaku vrstevníků
 • umět říci „ne“
 • naučit se rozlišovat dobré a špatné
 • zkvalitnit sociální komunikaci
 • schopnost zařadit se a obstát v kolektivu
 • zlepšovat mezilidské vztahy
 • umět se sebeovládat
 • umět si vážit sebe samého
 • znát zásady slušného chování
 • dokázat měnit špatné postoje
 • mít správný režim dne
 • umět správně trávit volný čas
 • znát centra pomoci
 • zapojit žáky do školních a mimoškolních aktivit
 • znát svá práva a povinnosti

 Krátkodobé cíle preventivního programu

 • pomoc žákům v těžkých situacích (problémy s on-line učením, problémy v rodině, strach z nemoci, obava z toho, co bude dál)
 • znovu začlenit žák do svých kolektivů
 • znovu naučit žáky spolupracovat a komunikovat spolu
 • dobrá komunikace se žáky, kolegy a rodiči
 • dobrá informovanost rodičů o prevenci na škole a poradenské činnosti
 • dobrá dostupnost žáků k potřebným informacím
 • realizace besed pořádaných jinými organizacemi
 • realizace programů a besed pořádaných ŠMP nebo jinými učiteli
 • účast na soutěžích podporujících prevenci rizikového chování (pokud taková účast bude možná)
 • organizace zájmových útvarů na škole (letos pouze v omezené míře)
 • pořádání mimoškolních akcí (pokud to bude možné)
 • realizace školních výletů (pokud to bude možné)
 • včasné a správné řešení vzniklých problémů v prostorách školy

Cílem MPP je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a tím dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Dále motivace žáků k zásadám zdravého životního stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky – jejich pozitivní i negativní stránka), ta je možná jen v případě spolupráce s rodiči.

Škola poskytne žákům základní nezkreslené informace o zakázaných, ale volně dostupných návykových látkách, škodlivosti kouření na jejich mladý a nevyvinutý organismus, riziku zneužívání drog, drogové prevenci v souvislosti s AIDS a o alkoholismu.

Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.

Program sleduje obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže, na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování.

Naše škola je označována jako bezproblémová. V minulých letech se objevilo minimum případů rizikového chování žáků. Většinou šlo o pokusy šikany v počátečním stádiu, počáteční šikana v kyberprostoru.

Podle vlastního zjištění se objevují žáci, kteří užívají tabákové výrobky. Kouření i mladších žáků je velkým problémem, na který se každoročně zaměřujeme. Pravidelně seznamujeme žáky s nebezpečím návykových látek a s nástrahami kyberšikany. Kyberšikana je v současné situaci velmi důležité téma. Jakmile se dozvíme o nějakém náznaku nebo začátku kyberšikany, okamžitě vše řešíme. Za důležité pokládáme učit žáky poskytování první pomoci. Po mimořádných událostech ve Žďáru nad Sázavou poučujeme žáky o bezpečném chování a jednání s cizími lidmi. Problematika rizikového chování je zařazena do výuky i do školních i mimoškolních akcí (kroužky, besedy, promítání dokumentů, přednášky, projekty výlety atd.). Nezapomínáme na sledování klima jednotlivých tříd. Opět se budeme s žáky připravovat na soutěže týkající se prevence rizikového chování, pokud takovou nabídku dostaneme. Součástí našeho programu je i účast pedagogů na odborných školeních a vzdělávacích programech.

3. Realizace Minimálně preventivního programu

K  minimálnímu preventivnímu programu (MŠ Loděnice)

Charakteristika školy

Ve školním roce 2020/21 navštěvuje (nebo bude) MŠ celkem 23 dětí ve věku 2 – 6 let.

Pedagogické pracovnice  – 2 učitelky.

Preventivní činnost  – programy

Oblasti vzdělávání v mateřské škole:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Tematické okruhy:

 • Věci
 • Příroda
 • Události
 • Prostředí
 • Rodina

Pro  naplnění cílů se v mateřské škole zaměříme na:

 • dodržování zásad pravidel slušného chování /piktogramů/ – posilování prosociální chování
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvoj komunikativních dovedností, vnímání, porozumění poslechu
 • posilování přirozených poznávacích cílů, zvídavosti, radosti z objevování
 • vytváření základu pro práci s informacemi
 • rozvoj kulturně – estetických dovedností
 • vytváření základu estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění
 • schopnost řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situace
 • vytváření vztahu k místu, kde dítě žije
 • rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů
 • pochopení, že lidé mohou prostředí chránit a zlepšovat
 • rozvoj estetického vnímání, cítění, prožívání
 • utváření zdravých životních návyků a postojů
 • vytváření a ochranu zdravého životního prostředí, u dětí k vytváření povědomí o tom, že člověk patří do okolí a je za ně zodpovědný

Preventivní činnost ve výuce na I. stupni

Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a tělesné výchově. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování. Jednotlivá témata budou vyučující s žáky plnit průběžně během školního roku.

Preventivní programy jako součást výuky

   Prvouka (I. – III. roč.)

 • zdravá výživa
 • zdravý životní styl
 • škodlivost návykových látek
 • jak se chovat v situacích ohrožujících zdraví nebo život
 • chování při mimořádných situacích

   Přírodověda (IV. – V. roč.)

 • prevence návykových látek
 • zdravá výživa
 • zdravé životní prostředí
 • zdravý životní styl

   Tělesná výchova (I. – V. roč.)

 • zdravotní cvičení
 • význam pohybu pro zdraví člověka
 • správné držení těla
 • poskytnutí první pomoci

   Výchovný plán třídního učitele (I. – V. roč.)

 • upevňování dobrých vztahů mezi žáky, mezi žáky a učitelkou
 • význam zdravého stravování, pitný režim
 • pohybové chvilky, otužování, dechová cvičení
 • bezpečné chování doma, venku, ve škole
 • návykové látky
 • prevence záškoláctví
 • prevence úrazu a nemocí

  K naplnění tohoto cíle se zaměříme u dětí na:

– rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání  

– posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku

– vytváření pozitivního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty

– formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot apod.

Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí, musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny i působení vrstevníků.

Preventivní činnost ve výuce na II. stupni

Preventivním tématům na II. stupni bude věnována systematická pozornost především v následujících předmětech: rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis a tělesná výchova.

Žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku se vzdělávají podle nového školního vzdělávacího programu „Škola zdravého stylu“v 2, vydán 1. 9. 2013. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové práce, dramatické výchovy atd.

Preventivní programy jako součást výuky II. stupně

6. až 9. ročník – Občanská výchova a Rodinná výchova, Přírodopis, Tělesná výchova

        Rodinná výchova (VI. – VII. roč.)

 • sebeúcta
 • bezpečí v rodině
 • komunikace
 • sociální vztahy
 • životní hodnoty
 • nebezpečí návykových látek
 • zdravý životní styl
 • zdravá výživa
 • sexuální výchova
 • dopravní výchova
 • prevence civilizačních chorob
 • první pomoc
 • ochrana člověka za mimořádných událostí

       Přírodopis (VIII. roč.)

 • zdraví
 • prevence úrazů
 • sexualita
 • pohlavní nemoci

      Občanská výchova (VII. – IX. roč.)

 • domov
 • rodina
 • práva a povinnosti
 • mezilidské vztahy
 • otázka rasismu
 • komunikace
 • životní hodnoty a cíle
 • majetková nerovnost
 • problémy náboženství
 • osobní bezpečí
 • šikana
 • týrání a zneužívání dětí
 • diskriminace

       Tělesná výchova (VI. – IX. roč.)

 • zdravotní cvičení
 • význam pohybu pro zdraví člověka

        Výchovný plán třídního učitele

 • rasismus
 • volný čas
 • kouření
 • šikana
 • vztahy ve třídě
 • kde hledat pomoc
 • osobní problémy
 • návykové látky
 • zdravý životní styl
 • bezpečnost na silnici
 • chování na veřejných místech
 • ochrana za mimořádných událostí

Témata MPP v rámci ostatních předmětů:

Český jazyk – pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů, mezilidské vztahy

Dějepis – pozitivní vzory osobností, zákony a lidé, rasismus, holocaust, nacionalismus

Zeměpis – výskyt a pěstování drog, lidské rasy, ohniska národnostních konfliktů, globální problémy lidstva

Chemie – vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka

 Oblast prevence

Významné místo v oblasti prevence budou představovat aktivity organizované v době mimo vyučování:

 – zájmové útvary a kroužky, školní družina, akce pořádané školou v době mimo vyučování, výlety a exkurze

– zapojení do celostátně vyhlašovaných soutěží

–  práce na školních projektech

– práce na mimoškolních projektech

– osvětová činnost

– organizace besed

– spolupráce s jinými subjekty (přednášky na problémová témata)

Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu:

 A. Ochrana životního prostředí

– rozvíjení ekologického myšlení žáků

 B. Sociální dovednosti

– vytváření a rozvíjení schopností komunikace a týmové práce

 C. Právní vědomí a morální hodnoty

– formování postojů našich žáků, uvědomování si svých práv i povinností

 D. Sociálně patologické jevy

– vytváření povědomí žáků o nebezpečí drogových závislostí, alkoholismu, kouření, rizikového sexuálního chování, patologického hráčství, projevů xenofobie a rasismu, problematice šikany a násilí

 E. Volnočasové aktivity

– rozvíjení talentu a zájmů u žáků (zájmové kroužky), zapojování dětí do soutěží

4. Realizace programu v jednotlivých oblastech

4.1. Ochrana životního prostředí

 • seznámení s problematikou ochrany životního prostředí prostřednictvím učebních plánů řady předmětů
 • péče o nejbližší okolí školy, školní zahradu a školní pozemek
 • třídění odpadu
 • práce školního ekotýmu

4.2. Sociální dovednosti

 • akce žáků v průběhu školního roku: některé aktivity můžou být kvůli epidemické situaci zrušeny
  • Vítání prvňáčků
  • Zamykání zahrady v MŠ
  • Mikulášská besídka pro MŠ
  • Mikulášský jarmark
  • Zpívání u stromečku
  • Karneval
  • Den matek
  • Ekologický den „Za čistou zemi“
  • Akademie – slavnostní ukončení školního roku
  • zlepšení vztahů mezi žáky

4.3. Právní vědomí a morální hodnoty

 • dodržování vnitřního řádu školy, který přesně formuluje práva a povinnosti žáků
 •  prosazovat nápady a přání žáků
 • získávání a upevňování zásad společenského chování

4.4. Sociálně nezdravé jevy

 • seznámení se s danou problematikou bude součástí učebních plánů řady předmětů
 • rozmluva o problematice s třídními učiteli
 • průzkum o šikaně ve třídách a ve škole
 • rozmluva o vandalismu, nešetrném zacházení se školním majetkem a nevhodném chování žáků po odchodu ze školy
 • záškoláctví jako nežádoucí jev

4.5. Volnočasové aktivity

Kroužky –

 • Doučování v českém jazyce i v matematice (1. i 2. stupeň)
 • Doučování v anglickém jazyce (2.stupeň)
 • Angličtina (1. stupeň)
 • Pohybový kroužek (1. stupeň)
 • Doučování z fyziky (2. stupeň)
 • Příprava na přijímací zkoušky (2. stupeň)
 • Dopravní kroužek           

Další aktivity 

schránka důvěry

informační nástěnka

e-mailová adresa ŠMP

informování rodičů:  

 • třídní schůzky
 • internetové stránky školy

exkurze: některé akce budou možná zrušeny

 • návštěva knihovny
 • vlastivědný výlet (1. – 5. roč.)
 • vlastivědný výlet (6. – 9. roč.)
 • návštěva muzeí (2. stupeň)
 • návštěva úřadu práce (8. roč.)
 • návštěva divadelních představení (MŠ + 1. stupeň, 2. stupeň)

soutěže a olympiády – některé soutěže budou možná zrušeny

 • Výtvarná soutěž „Ahoj prázdniny“
 • Výtvarná soutěž (MŠ)
 • Zeměpisná olympiáda
 • Biologická olympiáda
 • Pythagoriáda
 • Klokan
 • Mladý chemik
 • Olympiáda v anglickém jazyce
 • Hry bez hranic (1. stupeň)
 • Turnaj v přehazované
 • Turnaj v dámě
 • Turnaj ve stolním tenise
 • Soutěž mladých cyklistů
 • Soutěž o podnikání (2. stupeň)
 • Recitační soutěž

 zážitkové akce  

 • Adaptační setkání pro 6. ročník
 • Projekt Multipolis (hra o vztazích mezi lidmi)

sportovní akce

 • Sportovní den (6. – 9. roč.)
 • preventivní programy  – některé programy budou hrazeny z rozpočtu města Pohořelice
 • Příběhy bezpráví (8. a 9. roč.)
 • Projekt Jeden svět na školách (dokumentární filmy) 2. stupeň
 • Beseda s Policií Pohořelice (bezpečná cesta do školy a domů, kyberšikana – sociální sítě, trestná činnost dětí, vandalismus)
 • Seminář o první pomoci
 • Už vím, že pálí – 1. a 2. ročník (Popálky)
 • Jak se stát dobrým kamarádem (Etické dílny) – 1. a 3. ročník
 • Morální bludiště (Etické dílny) 9. ročník
 • Předsudky (Etické dílny) 8. ročník
 • Expedice Tajemný ostrov (Etické dílny) 6. ročník
 • Dobrodružná cesta (6.. ročník) – adaptace na začátku roku
 • Prevence kouření (4. roč.)
 • Replug me (seminář o digitálním světě a online závislostech)  5. a 7. ročník
 • Tady a teď (stmelovací hry) – 7. ročník
 • Drogy energetická bomba (8. roč.)
 • Zhlédnutí filmu s besedou na aktuální téma (2. stupeň)

4.6. Prevence rizikového chování a opatření přijatá na potírání těchto jevů

Největší důraz bude v letošním školním roce kladen na realizaci všech programů souvisejících s problematikou rizikového chování a nástrahách digitálního světa. Zaměříme se na kyberšikanu, kouření, pití alkoholu, drogovou závislost a vandalismus. Někteří naši žáci absolvují kurz první pomoci. Budeme pokračovat v projektu Jeden svět na školách, začneme pracovat s dokumentárními filmy, které ukazují různé problémy mladých lidí, a budeme se snažit s žáky hledat možnosti řešení daných situací.

Z tohoto důvodu se zavádí následný postup při odhalení uvedených nežádoucích jevů:

Jak postupovat:

Při kouření ve škole, nebo areálu školy – pedagogický pracovník žákovi zabrání v další konzumaci, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, zejména odkud a od koho má tabákový výrobek a metodik prevence  záznam založí do své agendy. Dále následuje zápis do žákovské knížky a projednání přestupku se zákonným zástupcem žáka, při opakovaném či kombinovaném přestupku splní škola oznamovací povinnost a vyrozumí  orgán sociálně právní ochrany dítěte informováním sociálního odboru a kázeňský postih.

Při požití alkoholu ve škole, nebo areálu školy ( § 12 zákona č.379/2005 Sb.), alkohol je žáku odebrán, aby nemohl pokračovat v další konzumaci. Pedagog zváží momentální stav žáka, zda-li mu nehrozí  nějaké nebezpečí a v případě ohrožení zdraví zavolá lékařskou pomoc. O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, zejména odkud a od koho má alkohol a metodik prevence si tento záznam uloží do své agendy. Zajistí vyzvání zákonného zástupce, aby si přišel osobně své dítě vyzvednout a následné projednání přestupku, kázeňský postih. Při opakovaném či kombinovaném přestupku splní škola oznamovací povinnost a  vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte, pod který obec spadá. Dále se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem.

Při podezření z užití a distribuci drogy se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem tj. všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat, neplatí to v případě, kdy osoba užívá návykové látky v rámci  léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. V rámci zákona se školní zařízení řídí § 89.10 zákona 140/1961 Sb. Pokud se podezření potvrdí, je sepsán stručný záznam s vyjádřením žáka, který si metodik prevence založí do své agendy. Přistoupí se k vyzvání zákonného zástupce k vyzvednutí si svého dítěte. Škola splní oznamovací povinnost a vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dítěte, pod který obec spadá a požádat o pomoc Policii ČR.

Při krádeži a vandalismu pedagogický pracovník sepíše záznam s vyjádřením žáka a výpovědí poškozeného, projednání přestupku se zákonným zástupcem, kázeňský postih a dle závažnosti přizvání Policie ČR a informování orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Dále se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem.

Při záškoláctví – rodič je povinen omluvit nepřítomnost žáka do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve vyučování – písemně v elektronické žákovské knížce (Edookit). Při podezření na záškoláctví je zákonný zástupce vyzván k návštěvě školy, kde je s ním záškoláctví projednáno a je o tomto jednání pořízený zápis. V případě, že nedojde k nápravě, je informován orgán sociálně právní ochrany dítěte. Dále se řídí metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí ve školních zařízeních a školním řádem.

Při projevech šikany projednání přestupku se zákonným zástupcem, zajištění svědků, dle závažnosti přizvání k jednání rodiče oběti a agresora, ochrana oběti šikany, postih pro agresora – kázeňský postih, při opakovaném přestupku dle závažnosti přizvání Policie ČR a informování soc. odboru.

Spolupráce s rodiči

Škola v prevenci rizikového chování nabízí rodičům spolupráci ve formě komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelem školy.

Rodiče budou seznámeni s programem minimální prevence na třídních schůzkách v listopadu a na webových stránkách školy. Žáci budou seznámeni s MPP prostřednictvím třídních učitelů.

5. Metody hodnocení efektivity jednotlivých programů

Nejčastěji anketní dotazníkovou formou (hodnocení akcí žáky, hodnocení programu účastníky i lektory), osobní kontakt a rozhovory se žáky v rámci výuky.

6. Metody a formy práce, pomůcky

Metody a formy práce: besedy, přednášky, diskuze, rozhovor, soutěže, skupinové práce, samostatné práce, hry, dotazníky, práce s literaturou, projekty

Pomůcky: tisk, literatura, video, počítače, propagační materiály, obrázky

7. Zapojení pedagogických pracovníků do Minimálně preventivního programu

Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, vyučující zajišťují volno-časové aktivity pro žáky, kroužky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci aktuální nabídky seminářů DVPP. Poznatky ze seminářů jsou dále využívány individuálně ve výuce a ostatních aktivitách.

Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem v rámci Školního poradenského pracoviště, třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a s institucemi, zúčastňuje se školení metodiků prevence. Školní metodik prevence má dokončeno studium prevence.

Přílohy

Minimálního preventivního programu

Příloha č. 1: Krizový plán školy

Příloha č. 2: První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem

Příloha č. 3: Krizový scénář pro šikanu

Příloha č. 4: Zjištění domácího násilí

Příloha č. 5: Kontakty