Vedoucí školního poradenského pracoviště:
Mgr. Eva Machálková – výchovný poradce – ve funkci do 8. 1. 2023 včetně

Členové školního poradenského pracoviště:
Mgr. Nikola Vykydalová – školní metodik prevence

Klademe si za hlavní cíl naší práce poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

 1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. péče o žáky nadané a žáky ohrožené neprospěchem
 3. problémy se školní docházkou – vysoká omluvená absence
 4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
 5. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování (nově prevence rizikového chování)

    Pro letošní školní rok jsme si stanovily jako priority:

 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.
 2. Rozvoj spolupráce ZŠ + MŠ, metodická podpora učitelů v MŠ
 3. Rozvoj spolupráce starších spolužáků s mladšími v rámci prevence sociálně patologických jevů.
 4. Zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 5. Práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytváření široké základny preventivní činnosti
 6. Řešení problémů spojených se školní docházkou (vysoká omluvená absence)
 7. Posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 8. Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 9. Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti:

1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁŘÍ

 • Nákup a příprava pomůcek pro žáky s SVP
 • Aktualizace a doplnění databáze žáků s SVP a ostatních žáků se specifickými vzdělávacími potřebami k 7. 9. 2022, doplnění databáze o žáky s potřebou podpůrných opatření
 • Aktualizace informačních nástěnek pro rodiče i učitele
 • Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s SVP v souladu s platnou legislativou a s využitím zkušeností z loňského školního roku + založení spisů a vedení spisové dokumentace
 • Spolupráce výchovné poradkyně s třídními učiteli při tvorbě IVP pro žáky s SVP
 • Koordinace a účast na projednávání individuální vzdělávacích plánů se žáky a jejich zákonnými zástupci – jednání se účastní třídní učitel, případně určený konzultant ŠPP či případně vyučující dalších předmětů, ve kterých se problémy výrazně projevují
 • Zahájení činnosti intervenčních skupin od 15. 9. 2022                                                                                        

ŘÍJEN

 • Evidence a kontrola individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s SVP do 30. 9. 2022, jejich předložení řediteli školy, kompletace spisové dokumentace
 • Jednání v pedagogicko-psychologických poradnách, ŠPZ a ve speciálně pedagogických centrech, se kterými škola spolupracuje – dohoda spolupráce na nový školní rok+ nové kontakty + případné projednání individuálních vzdělávacích plánů s konzultanty školského poradenského zařízení

LISTOPAD

 • V 1. třídě i ve 2. třídě – vyhledávání žáků s percepčním oslabením, diagnostika třídy pod vedením třídních učitelek
 • Individuální pohovory s rodiči, vyhodnocování 1. čtvrtletí na pedagogické radě

LEDEN

 • Příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP pro žáky, kteří budou přecházet na II. stupeň, a u kterých se objevily aktuální problémy
 • Zhodnocení efektivity reedukací specifických vývojových poruch učení a spolupráce s rodiči i vyučujícími za 1. pololetí školního roku

ÚNOR

 • Zahájení docvičovacích hodin pro vybrané žáky 1. třídy s percepčním oslabením v rámci 1 hodiny českého jazyka týdně         
 • Ve 2. třídě – vyhledávání žáků se vznikající poruchou učení a jejich odesílání na komplexní vyšetření do PPP

ČERVEN

 • Zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zpětná vazba od zákonných zástupců žáků s SVP, žáků i od jejich vyučujících        
 • Vyhodnocení podpůrných opatření 2. – 5. stupně podpory, plánů pedagogické podpory, odeslání do ŠPZ
 • Ukončení činnosti intervenčních skupin k 15. 6. 2023

ÚKOLY  PRO  CELÝ  ŠKOLNÍ  ROK 

 • V rámci jedné z hlavních priorit pro letošní školní rok jsou následné konzultace s učiteli o možnostech práce s žáky se SVP.
 • Průběžné odesílání žáků na vyšetření do PPP – úzká spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka, pomoc při přípravě dotazníků
 • Konzultace s třídními učiteli a rodiči žáků s poruchami učení o závěrech prvního vyšetření v PPP a projednání následné péče o tyto žáky, v případě zájmu rodičů poskytnutí materiálů k reedukaci poruch při domácí přípravě žáků
 • Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníku při zahájení školní docházky a žáků 6. ročníku při přechodu na II. stupeň a pomoc třídním učitelům a rodičům při jejich řešení
 • Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování
 • Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zapojení do programů dalšího vzdělávaní a průběžné doplňování knihovny odborné literatury

2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem

ZÁŘÍ

 • Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP pro nadané žáky
 • Koordinace a účast na projednávání individuálních vzdělávacích plánů s mimořádně nadanými žáky a jejich zákonnými zástupci – jednání se účastní třídní učitel, určený konzultant ŠPP, případně vyučující dalších předmětů, ve kterých se nadání výrazně projevuje

ŘÍJEN

 • Zahájení činnosti kroužků
 • Vytipování nadaných žáků, nabídka činností v rámci školních kroužků

LISTOPAD

 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 1. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání
 • Konzultace s rodiči o možnostech PLPP pro nadané žáky a následné případné péči

LEDEN

 • Zhodnocení efektivity práce nadaných žáků v 1. pololetí, návrhy na odeslání do ŠPZ
 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 2. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání

DUBEN

 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 3. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání

ČERVEN

 • Zhodnocení efektivity práce mimořádně nadaných žáků podle IVP ve 2. pololetí, zpětná vazba k plnění PLPP
 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 4. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání

ÚKOLY  PRO  CELÝ  ŠKOLNÍ  ROK 

 • Průběžné sledování nadaných a talentovaných žáků a návrhy další péče o ně – zapojení do soutěží, využívání metod a forem výuky, které zajistí individuální přístup k těmto žákům ve vyučování – např. zadávání diferencovaných úkolů, motivace pro zapojení do soutěží
 • Spolupráce s třídními učiteli při přípravě PLPP pro mimořádně nadané žáky
 • Průběžné sledování žáků s neprospěchem – poskytování individuálních konzultací třídním učitelům, vyučujícím jednotlivých předmětů i rodičům těchto žáků, případně žákům samotným
 • Vyhodnocování závěrů pedagogických rad – přehled o žácích s neprospěchem – hledání příčin neprospěchu, případně tvorba podpůrného vzdělávacího programu pro žáky s neprospěchem – úzká spolupráce s třídními učiteli a rodiči neprospívajících žáků
 • Spolupráce mezipředmětová – metodická podpora a pomoc při vytváření učebních materiálů pro práci s mimořádně nadanými žáky

3. Problémy spojené se školní docházkou

ÚKOLY  PRO  CELÝ  ŠKOLNÍ  ROK 

 • Prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu: evidence neomluvených hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů z jednání třídních učitelů s rodiči a z jednání výchovných komisí
 • V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s neomluvenou a zvýšenou absencí
 • Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ v Pohořelicích, případně s Policií ČR, při řešení případů neomluvené absence
 • Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, kdy žáci zameškají více než 100 hodin za jedno klasifikační období – jednání s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, hledání příčin vysoké absence žáků ve škole a návrhy opatření
 • Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů – možnost zadání úkolů z jednotlivých předmětů + individuální konzultace + individuální přezkoušení

4. Kariérní poradenství

ZÁŘÍ

 • Předání základních informací o aktivitách plánovaných v oblasti volby povolání na školní rok 2022/23 vycházejícím žákům
 • Průzkum mezi vycházejícími žáky – další studium po ukončení základní školy a volba povolání
 • Průzkum zájmu o studium na víceletém gymnáziu mezi žáky 5. a 7. ročníků
 • Příprava podkladů pro kontrolní vyšetření vycházejících žáků s poruchami učení z důvodu možnosti jejich zohlednění při přijímacím řízení na střední školy i následném studiu
 • Aktualizace informační nástěnky – základní informace a plán aktivit

ŘÍJEN

 • Průběžná spolupráce s náborovými pracovníky
 • EŽK informace pro rodiče:

–  obecné informace o možnostech dalšího vzdělávání žáků po ukončení ZŠ

–  legislativní změny a optimalizace sítě středních škol

–  informace o vyplňování a podávání přihlášek

–  informace o  spolupráci  s  PPP při  volbě  povolání

 –  individuální prezentace přítomných zástupců SŠ a SOU 

 • Shromažďování informací o možnostech studia na SŠ a SOU a předávání průběžných informací vycházejícím žákům – aktualizace nástěnek
 • Vydání přihlášek na střední školy žákům, kteří se budou hlásit na umělecké obory a budou vykonávat talentové zkoušky

LISTOPAD

 • Od 1. 11. 2022 vydání přihlášek a zápisových lístků na střední školy žákům, kteří se budou hlásit na umělecké obory a budou vykonávat talentové zkoušky
 • Kontrola přihlášek žáků na obory s talentovou zkouškou – do 20. 11. 2022, následné vrácení přihlášek žákům; zákonní zástupci si sami zajistí do 30. 11. 2022 odeslání přihlášky na střední školu 

PROSINEC

 • Poskytování individuálních konzultací vycházejícím žákům a jejich rodičům – pomoc při rozhodování

LEDEN

 • Přijímací řízení na obory s talentovými zkouškami + vyhodnocení tohoto přijímacího řízení
 • Vydávání přihlášek na SŠ a SOU vycházejícím žákům a zájemcům o víceletá gymnázia a také vydání zápisových lístků pro tyto žáky

ÚNOR

 • Evidence přihlášek na SŠ, SOU a víceletá gymnázia, zákonní zástupci zajistí odeslání přihlášky na střední školu do konce měsíce února 2023

 BŘEZEN

 • Zahájení individuálních konzultací se žáky 8. tříd a jejich rodiči v rámci kariérního poradenství

DUBEN

 • První kolo přijímacího řízení, sledování a vyhodnocení výsledků prvního kola přijímacího řízení na SŠ a SOU
 • Návštěva úřadu práce s žáky 8. třídy v rámci kariérního poradenství

KVĚTEN

 • Další kola přijímacího řízení – pomoc žákům, kteří v 1. kole neuspěli při odvolacím řízení, hledání volných míst a vyplňování přihlášek – sledování a vyhodnocení výsledků dalších kol přijímacích zkoušek na SŠ a SOU

ČERVEN

 • Vypracování přehledu umístění vycházejících žáků na SŠ a víceletá gymnázia, zhodnocení výsledků přijímacího řízení za uplynulý školní rok

5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků

 • Aktivity plánované v oblasti prevence jsou jako každoročně podrobně popsány v Minimálním preventivním programu školy. Jeho cílem je předat informace o sociálně patologických jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat žákům vyrovnávat se se stresem, posilovat jejich sebedůvěru, toleranci, příznivé klima ve třídě, zabývat se problematikou životního stylu, xenofobie a rasové nesnášenlivosti.
 • Preventivní program školy (minimální) vychází ze strategie předcházení školní neúspěšnosti žáků a bude realizován stejně jako v minulých letech ve 3 oblastech:
  1)   součást výuky v 1. – 9. ročníku
  2)   volnočasové aktivity:
  a) dlouhodobého charakteru
   b) jednorázové akce
   3)   spolupráce s rodiči
  Podrobný Preventivní program školy (minimální) je přílohou tohoto plánu práce.

6. Prezentace služeb Školního poradenského pracoviště:

 • Rodiče žáků mají základní informace a kontakty v EŽK
 • Účast na první společné schůzce s rodiči žáků budoucí 1. třídy – předání základních informací o školním poradenském pracovišti
 • Aktualizace informací na webových stránkách školy – nová struktura informací o poradenských službách, facebookové stránce školy

PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK

 • Příspěvky do EŽK – informace o našich aktivitách, do Obecního zpravodaje
 • Příprava aktuálních informací na webové stránky

7. Plán DVPP

 • Mgr. Eva Machálková
  – novinky v poradenské péči na základních školách, inkluze
  – novinky v oblasti péče o nadané žáky
  – sledování platné legislativy
  – novinky v práci se žáky s vývojovými poruchami učení
  – setkání VP Brno
 • Mgr. Nikola Vykydalová
  – prevence sociálně patologických jevů
  -setkání ŠMP Brno
 • Mgr. Martina Partlová
  – studium speciální pedagogiky