Kritéria přijetí do 1. ročníku pro šk. rok 2022/2023

Základní školy a Mateřské školy, Loděnice, příspěvkové organizace

Ve školním roce 2022/2023 bude do 1. ročníku přijato nejvýše 24 žáků.

1) Upřednostněny budou žadatelé ze spádových obcí (Loděnice, Šumice, Malešovice, Odrovice).

Nebude-li možné přijmout všechny děti ze spádové oblasti ZŠ a MŠ Loděnice z důvodu naplnění kapacity školy, tak o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne losování, přičemž žadatelé z jiného školského obvodu (nespádoví), dále pak žadatelé s větším počtem spádových škol, a kteří zároveň nemají místo trvalého bydliště v Loděnicích, nebudou přijati a losování se nezúčastní.

2) V případě, že bude vyhověno všem žádostem podle bodu 1) a zároveň nebude dosaženo maximálního počtu žáků (24 žáků), budou upřednostněni žadatelé ze spádových obcí, pro které je ZŠ Loděnice spádová škola od 2. stupně.

Nebude-li možné přijmout všechny žadatele vypsané v bodu 2), budou žadatelé upřednostněni podle těchto kritérií (seřazeno dle důležitosti jednotlivých kritérií):

a) dítě, jehož alespoň jeden starší sourozenec je žákem ZŠ Loděnice (2b)

b) dítě, které plnilo povinné předškolní vzdělávání v MŠ Loděnice (1b)

Žadatelé budou upřednostněni podle množství dosažených bodů sestupně, a to do dosažení max. počtu (24 žáků). V případě, že počet žadatelů se stejným počtem bodů bude vyšší než počet volných míst k dosažení max. počtu (24 žáků), rozhodne o jejich přijetí losování; v takovém případě žadatelé s nižším počtem bodů nebudou přijati.

3) V případě, že bude vyhověno všem žádostem podle bodu 1) a 2) a zároveň nebude dosaženo max. počtu žáků (24 žáků), bude rozhodnuto o přijetí i žadatelů z jiného školského obvodu, než je šk. obvod ZŠ a MŠ Loděnice.

Nebude-li možné přijmout všechny žadatele vypsané v bodu 3), budou žadatelé upřednostněni podle těchto kritérií (seřazeno dle důležitosti jednotlivých kritérií):

a) dítě, jehož alespoň jeden starší sourozenec je žákem ZŠ Loděnice (2b)

b) dítě, které plnilo povinné předškolní vzdělávání v MŠ Loděnice (1b)

Žadatelé budou upřednostněni podle množství dosažených bodů sestupně, a to do dosažení max. počtu (24 žáků). V případě, že počet žadatelů se stejným počtem bodů bude vyšší než počet volných míst k dosažení max. počtu (24 žáků), rozhodne o jejich přijetí losování; v takovém případě žadatelé s nižším počtem bodů nebudou přijati.

Dojde-li k losování podle bodu 1), nebo podle bodu 2), nebo podle bodu 3), proběhne tím způsobem, že se do osudí vloží lístky s registračními čísly žádostí a vylosují se registrační čísla tolika žadatelů, kolik jich není možné přijmout. Ti pak budou jako náhradníci pro přijetí (např. pro případ udělení odkladu jinému žadateli). Náhradníci budou osloveni v pořadí, v jakém byla vylosována registrační čísla z osudí. Termín losování bude dopředu oznámen a losování se mohou zúčastnit, jako pozorovatelé, zákonní zástupci žadatelů, jejichž žádosti budou předmětem losování. Losovat bude ředitelem školy určený pedagogický zaměstnanec školy a přítomen losování bude i ředitel školy. O losování bude vyhotoven písemný záznam.